Με ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Διαχειριστική Αρχή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – πρώην Διαχειριστική Αρχή Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) – ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, να καταθέσει αίτηση, για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Ο κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ διέπεται από την αριθ. Δ13/οικ/20609/470 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 1072 οικ. / 21-11-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατόπιν της υπ.αρ. πρωτ. 3018 Οικ/22-10-2019 απόφασης του ΔΣ του ΕΙΕΑΔ κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρεχόντων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε μια ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.
Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της Πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στα γραφεία της  Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στην ακόλουθη διεύθυνση «Κ. Παλαμά 6 – 8 Τ.Κ. 11141 – Αθήνα 3ος όροφος», συστημένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, καθώς και ό,τι άλλο περιλαμβάνει το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να το βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης που ακολουθούν:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ
  4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)
  5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ